Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Decret al Președintelui României nr. 195/ privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Președintele României a emis Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României („Decret”) pe o durată de 30 de zile.

Având în vedere Scopul Decretului - prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, pe durata stării de urgență, a fost restrâns, în termenii și condițiile prevăzute de Decret, exercițiul anumitor drepturi.

Pentru atingerea scopului Decretului se stabilesc 2 categorii de măsuri:

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în Anexa 1 la Decret;

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute în Anexa 2 la Decret.

În detaliu, redăm cele mai importante măsuri prevăzute de Decret:

1. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în Anexa 1 la Decret acoperă mai multe domenii de activitate: ordine publică, economic, sănătate, mună și protecție socială, justiție, afaceri externe, etc.
În Domeniul Ordine Publică:

sunt menționate raporturile de subordonare ale instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și posibilitatea de a angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

În Domeniul Economic:

se instituie dreptul Guvernului de a adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19. Operatorii economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 pot solicita Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.
autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii;
beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență, pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.
documentele eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență, își vor păstra valabilitatea.
se pot plafona, pe perioada stării de urgență, prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

În Domeniul Sănătății:

se menționează că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja personal fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni.
se va prelungi aplicabilitatea actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și a medicamentelor;
se vor acorda servicii medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se vor suporta din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
valoarea procentului aferent contribuției clawback pentru trimestrul I al anului 2020 s e plafonează la valoarea trimestrului IV al anului 2019.
se decontează concediile medicale acordate persoanelor în carantină pentru Covid-19 se va realiza cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS.
achiziționarea de materiale necesare în perioada pandemiei se realizează de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție directă.

În Domeniul Muncii și protecției sociale:

se menționează că Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.
dispozițiile privind corectarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori se vor aplica corespunzător și terților popriți, inclusiv cele generate de operatorii sistemului de decontare bancară.
se suspendă controalele la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.
se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe perioada stării de urgență.
pot fi depuse inclusiv pe cale electronică cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale.

În Domeniul Justiției:

În materia civilă au fost instituite următoarele măsuri:

termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă;
activitatea de judecată a proceselor va continua doar în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de instanțele competente în acest sens, așa cum au fost precizate în Decret. Consiliul Superior al Magistraturii va da îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, judecarea altor procese civile, se suspendă de plin drept, pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest sens;
pentru judecarea proceselor considerate urgente, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau amâna, la cererea părții sau din oficiu;
instanțele judecătorești pot desfășura pentru procesele considerate urgente ședința de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
poate fi dispusa amânarea judecării cauzei, la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19;
activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară;
pentru cauzele care nu sunt considerate urgente, judecata se suspendă de plin drept, fără a fi necesar niciun act de procedură, urmând a fi reluată din oficiu la încetarea stării de urgență, când, în termen de 10 zile, se vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților,
termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele civile suspendate conform Decretului, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

În materie penală au fost instituite următoarele măsuri:

a fost limitată activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți doar la cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori; cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procuror;
au fost suspendate de drept procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, cu excepția celor mai sus menționate.
în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit Decretului;
ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate;
suspendarea prescripției răspunderii penale în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit Decretului.

Cu privire la activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului:

se continua înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice, urmând ca activitatea să se deruleze prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în format electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
se vor elibera pe cale electronică copiile de pe înregistrările efectuate, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare.
activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.

În Domeniul Afaceri Externe:

se va asigura, prin misiunile diplomatice ale României, reprezentarea României în cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata menținerii stării de urgență în România, în special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune.

Alte măsuri instituite prin Decret:

se suspendă cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ;
autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane;
autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează achiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în scopul rezolvării problemelor materiale de orice natură și asigurarea forței de muncă;
plata majorărilor pentru munca prestată de personalul cu statut special care are atributii pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ, peste programul normal de muncă, se acordă fără a se ține cont de obligativitatea încadrării în limita de 3% și fără a se ține cont de plafonul maxim de ore anual stabilit prin OUG 114/2018.
instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.
în situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația.
pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.
Guvernul României urmează să efectueze, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare.

2. Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală sunt prevăzute în Anexa 2 la Decret.

Decretul prevede 8 măsuri, de la 1-la 7 se dispun de Ministrul afacerilor interne, iar masura 8 se dispune de Ministerul Afacerilor Interne.

Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.
De reținut

Scopul Decretului este prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor. Pe durata stării de urgență a fost restrâns, în termenii și condițiile prevăzute de Decret, exercițiul unor drepturi: libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată; inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învățătură; libertatea întrunirilor; dreptul de proprietate privată; dreptul la grevă; libertatea economică.

Au fost instituite Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată în mai multe domenii de activitate: ordine publică, economic, sănătate, muncă și protecție socială, justiție, afaceri externe și Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate gradual în funcție de îndeplinirea unor criterii prezentate mai sus.

Autoritățile publice, persoanele juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Biroul de presă     3/24/2020


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian