Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivďż˝ 2024
Articole Arhivďż˝ 2023
Articole Arhivďż˝ 2022
Articole Arhivďż˝ 2021
Articole Arhivďż˝ 2020
Articole Arhivďż˝ 2019
Articole Arhivďż˝ 2018
Articole Arhivďż˝ 2017
Articole Arhivďż˝ 2016
Articole Arhivďż˝ 2015
Articole Arhivďż˝ 2014
Articole Arhivďż˝ 2013
Articole Arhivďż˝ 2012
Articole Arhivďż˝ 2011
Articole Arhivďż˝ 2010
Articole Arhivďż˝ 2009
Articole Arhivďż˝ 2008
Articole Arhivďż˝ 2007
Articole Arhivďż˝ 2006
Articole Arhivďż˝ 2005
Articole Arhivďż˝ 2004
Articole Arhivďż˝ 2003
Articole Arhivďż˝ 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
13 mai - Ziua Dorului

O emoție transformată în sărbătoare.- Dia da Saudade na Romênia - Uma emoção transformada em feriado. May 13 - Missing (Longing) Day in Romania - An emotion turned into a holiday. 13 de mayo - Día del Anhelo en Rumanía - Una emoción convertida en fiesta.


„Oricât de multe am avea, tot ne e dor de ceva sau de cineva în fiecare zi.
Dorul de cineva te face să-ți amintești doar lucrurile cu adevărat importante, dar mai mult decât orice, dorul te împinge să faci gesturi frumoase.
Oriunde ai fi în lumea aceasta și de oricine ți-ar fi dor, poți face ceva care să te aducă mai aproape chiar și pentru câteva secunde de omul care îți lipsește. Cerul este același de oriunde l-ai privi în lumea aceasta mare, iar dacă privești spre el în același timp cu persoana de care ți-e dor, distanța dintre voi va fi mai mică.
În fiecare zi ne este dor, atunci să fie o zi în care să sărbătorim Dorul, iar noi, românii, să fim primii în lume care să facem asta, pentru că se spune că nicăieri în lume cuvântul „dor” nu are mai multă frumusețe așa cum are în limba română.
Dacă ți-e dor de cineva, spune-i, chiar dacă nu ați mai vorbit de mult timp și chiar dacă nu îți răspunde înapoi sau imediat. Însă dacă ți-e tare dor de cineva, înseamnă că acea persoană în ochii tăi este un om special, un om bun, cu toate relele lui. Așadar, adu-i aminte că cineva se gândește frumos la el!
Nu știi pe cine poate face fericit dorul tău! Pe 13 mai ascultă-ți sufletul, gândește-te la cineva, privește în sus și fă-i cu mâna! În același timp, într-o altă parte de lume, o să facă și cineva pentru tine, iar dorul tău o să fie mai mic, iar bucuria ta mai mare. Înțelege lumea! Iubește lumea!”
Pe 13 mai 2015, România a sărbătorit pentru prima dată Ziua Dorului. Iniţiativa le-a aparţinut membrilor trupei Vunk, care au vrut să dedice această zi tuturor celor care se simt departe de ţară, de cei dragi sau de copilărie. Trupa VUNK a iniţiat Ziua Dorului, un îndemn de conştientizare a trăirilor pe care le purtăm zilnic şi spre îndeplinirea dorului, iar pentru că „iniţiativa a fost foarte bine primită de public”, formaţia a transformat 13 mai într-o sărbătoare naţională.
„Ziua Internațională a Dorului este propunerea noastră pentru a crea o sărbătoare care poate fi celebrată și de restul lumii. Este o sărbătoare românească, ce vorbește despre sufletul românesc și forța inventivă a poporului nostru. Pe 13 mai sper ca milioane de români, inclusiv cei din afara țării, să-și sărbătorească dorurile. O sărbătoare durează o zi, dar emoțiile ei pot dura o viață întreagă.“, a declarat Cornel Ilie, liderul Trupei VUNK și fondatorul Oraşului Minunilor.
„Dorul nu are granițe, nu are religie, culoare, orientare sexuală și nici vârstă. El transcede toate astea. El pur și simplu se simte și (...) înseamnă o întoarcere la tine și la setul tău de valori. Avem mare nevoie de reîntoarcerea asta în această lume."
Așadar, dă-le câte un mesaj celor de care ți-e dor! Nu că n-ai putea face asta în fiecare zi, dar de Ziua Dorului ai un motiv în plus. E ca la orice altă sărbătoare: poți să le urezi prietenilor noroc și fericire în orice zi, dar altfel e când ai un motiv în plus!
Cu prietenie și dor de toți prietenii mei,
Teodora Buiță


P.S. Cuvântul românesc „dor” există doar în limba română și portugheză („saudade”), în alte limbi nu există și mi-a fost greu să fac o traducere corectă (am încercat să traduc doar sensul cel mai apropiat a ce înseamnă…)! Sper să mă fi făcut înțeleasă!
Și fiindcă am scris o poezie pe care am inclus-o într-un pps dedicat acestui sentiment special, „DORUL”, îl atașez mai jos!


May 13 - Missing Day in Romania - An emotion turned into a holiday.

"No matter how much we have, we still miss something or someone every day.
Missing someone makes you remember only the really important things, but more than anything, missing pushes you to make beautiful gestures.
Wherever you are in this world and whoever you miss, you can do something that will bring you closer even for a few seconds to the person you miss. The sky is the same wherever you look at it in this big world, and if you look at it at the same time as the person you miss, the distance between you will be smaller.
Every day we miss, then let it be a day to celebrate Missing, and we, Romanians, to be the first in the world to do that, because it is said that nowhere in the world does the word "missing" have more beauty as it has in Romanian.
If you miss someone, tell them, even if you haven't spoken in a long time and even if they don't answer back or immediately. But if you miss someone, it means that the person in your eyes is a special man, a good man, with all his evils. So, remind him that someone is thinking nicely about him!
You don't know who can make your missing happy! On May 13th, listen to your soul, think of someone, look up and shake their hand! At the same time, in another part of the world, someone will do it for you, and your missing will be less, and your joy will be greater. Understand the world! Love the world!”
On May 13, 2015, Romania celebrated the Day of Longing for the first time. The initiative belonged to the members of the band Vunk, who wanted to dedicate this day to all those who feel far from the country, their loved ones or childhood. The band VUNK initiated the Day of Missing, an exhortation to raise awareness of the feelings we have every day and to fulfill the missing, and because "the initiative was very well received by the public", the band turned May 13 into a national holiday.
"International Day of Missing is our proposal to create a holiday that can be celebrated by the rest of the world. It is a Romanian holiday, which speaks about the Romanian soul and the inventive force of our people.
On May 13, I hope that millions of Romanians, including those from abroad, will celebrate their longings. A celebration lasts a day, but its emotions can last a lifetime.”, said Cornel Ilie, leader of the VUNK Band and founder of the City of Wonders.
"Missing (longing) has no borders, no religion, no color, no sexual orientation and no age. He transcends all this. He simply feels and means a return to you and your set of values. We really need this return to this world."
So, give a message to those you miss! Not that you can't do this every day, but you have an extra reason for Missing (Longing) Day. It's like any other holiday: you can wish your friends luck and happiness on any day, but it's different when you have an extra reason!
With friendship and missing for all my friends,
Teodora Buiță
P.S. The Romanian word “dor” only exists in Romanian and Portuguese (“saudade”), it does not exist in other languages and it was difficult for me to make a correct translation (I tried to translate only the closest meaning to what it means…)! I hope you understood me!
And because I wrote a poem that I included in a pps dedicated to this special feeling, "THE LONGING", I'm attaching it below!


13 de maio - Dia da Saudade na Romênia - Uma emoção transformada em feriado.

"Não importa o quanto tenhamos, ainda sentimos a saudade algo ou alguém todos os dias.
Sentir a saudade (falta) de alguém faz você se lembrar apenas das coisas realmente importantes, mas mais do que tudo, a saudade te leva a fazer belos gestos.
Onde quer que você esteja neste mundo e de quem você sente saudade (falta), você pode fazer algo que o deixará mais perto, mesmo por alguns segundos, do homem de quem você sente saudade (falta) O céu é o mesmo onde quer que você olhe para ele neste grande mundo, e se você olhar para ele ao mesmo tempo que a pessoa de quem sente saudade (falta), a distância entre vocês será menor.
Todos os dias que faltamos, então que seja um dia para celebrar a Saudade, e nós, romenos, sejamos os primeiros no mundo a fazer isso, porque se diz que em nenhum lugar do mundo a palavra "saudade" tem mais beleza como tem em romeno.
Se sentir saudades de alguém, diga-lhe, mesmo que não fale há muito tempo e mesmo que não responda imediatamente. Mas se você sente saudade (falta) de alguém, significa que a pessoa em seus olhos é um homem especial, um homem bom, com todos os seus males. Portanto, lembre-o de que alguém está pensando bem nele!
Você não sabe quem pode fazer sua saudade feliz! No dia 13 de maio, ouça sua alma, pense em alguém, olhe para cima e aperte sua mão! Ao mesmo tempo, em outra parte do mundo, alguém fará isso por você, e seu desejo será menor e sua alegria será maior. Entenda o mundo! Ame o mundo!”
Em 13 de maio de 2015, a Romênia celebrou o Dia da Saudade pela primeira vez. A iniciativa pertenceu aos integrantes da banda Vunk, que quiseram dedicar este dia a todos aqueles que se sentem longe do país, seus entes queridos ou da infância. A banda VUNK deu início ao Dia da Saudade, uma exortação para aumentar a consciência dos sentimentos que temos todos os dias e para cumprir a saudade, e porque “a iniciativa foi muito bem recebida pelo público”, a banda transformou o 13 de maio em feriado nacional.
“O Dia Internacional da Saudade é a nossa proposta para criar um feriado que possa ser comemorado pelo resto do mundo É um feriado romeno, que fala sobre a alma romena e a força inventiva do nosso povo.
Em 13 de maio, espero que milhões de romenos, incluindo estrangeiros, celebrem seus desejos. Uma celebração dura um dia, mas suas emoções podem durar a vida toda.”, disse Cornel Ilie, líder da VUNK Band e fundador da Cidade das Maravilhas.
“A saudade não tem fronteiras, nem religião, nem cor, nem orientação sexual, nem idade. Ele transcende tudo isso. Ele simplesmente sente e significa um retorno para você e seu conjunto de valores. Nós realmente precisamos desse retorno a este mundo."
Então, deixe uma mensagem para quem você sente falta! Não que você não possa fazer isso todos os dias, mas você tem um motivo extra para o Dia da Saudade. É como qualquer outro feriado: você pode desejar sorte e felicidade aos seus amigos em qualquer dia, mas é diferente quando você tem um motivo a mais!
Com amizade e saudade de meus amigos,
Teodoa Buiță
P.S A palavra romena “dor” só existe em romeno e português (“saudade”), não existe em outras línguas e foi difícil para mim fazer uma tradução correta (tentei traduzir apenas o significado mais próximo do que ela meios…)! Espero ter me feito entender!
E porque escrevi um poema que incluí num pps dedicado a este sentimento especial, "A SAUDADE", anexo-o abaixo!13 de mayo - Día del Anhelo en Rumanía - Una emoción convertida en fiesta.

"No importa cuánto tengamos, todavía extrañamos algo o alguien todos los días.
Extrañar a alguien te hace recordar solo las cosas realmente importantes, pero más que nada, el anhelo (faltar) te empuja a hacer hermosos gestos
Estés donde estés en este mundo y a quien sea que extrañes, puedes hacer algo que te acerque incluso por unos segundos a la persona que extrañas. El cielo es el mismo donde lo mires en este gran mundo, y si lo miras al mismo tiempo que la persona que extrañas, la distancia entre ustedes será menor.
Todos los días perdemos, entonces que sea un día para celebrar el Anhelo, y nosotros, los rumanos, seamos los primeros en el mundo en hacerlo, porque se dice que en ninguna parte del mundo la palabra "anhelo" tiene más belleza que tiene en rumano.
Si extrañas a alguien, díselo, incluso si no has hablado en mucho tiempo e incluso si no te responde o de inmediato. Pero si extrañas a alguien, significa que la persona en tus ojos es una persona especial, una buena persona, con todos sus males. Entonces, recuérdele que alguien está pensando bien en ella.
¡No sabes quién puede hacer feliz tu anhelo! El 13 de mayo, escucha tu alma, piensa en alguien, mira hacia arriba y dale la mano. Al mismo tiempo, en otra parte del mundo, alguien lo hará por ti, y tu añoranza será menor y tu alegría será mayor. ¡Comprende el mundo! ¡Amo el mundo!"
El 13 de mayo de 2015, Rumania celebró el Día del Anhelo por primera vez. La iniciativa perteneció a los integrantes de la banda Vunk, quienes quisieron dedicar este día a todos aquellos que se sienten alejados del país, sus seres queridos o la infancia. La banda VUNK inició el Día del Anhelo, una exhortación a dar a conocer los sentimientos que tenemos cada día y cumplir el anhelo, y debido a que "la iniciativa fue muy bien recibida por el público", la banda convirtió el 13 de mayo en fiesta nacional.
"El Día Internacional del Anhelo es nuestra propuesta para crear una festividad que pueda ser celebrada por el resto del mundo.
Es una fiesta rumana, que habla del alma rumana y la fuerza inventiva de nuestro pueblo.
El 13 de mayo, espero que millones de rumanos, incluidos los del extranjero, celebren sus anhelos. Una celebración dura un día, pero sus emociones pueden durar toda la vida.”, dijo Cornel Ilie, líder de VUNK Band y fundador de City of Wonders.
"El anhelo no tiene fronteras, ni religión, ni color, ni orientación sexual, ni edad. Trasciende todo esto. Simplemente siente y significa un regreso a ti y a tu conjunto de valores. Realmente necesitamos este regreso a este mundo.".
¡Así que dales un mensaje a aquellos que extrañas! No es que no puedas hacer esto todos los días, pero tienes una razón adicional para el Día del Anhelo. Es como cualquier otro día festivo: puedes desear suerte y felicidad a tus amigos cualquier día, ¡pero es diferente cuando tienes un motivo adicional!
Con amistad y añoranza por mis amigos,
Teodora Buiță
P.S. La palabra rumana "dor" solo existe en rumano y portugués ("saudade"), no existe en otros idiomas y fue difícil para mí hacer una traducción correcta (traté de traducir solo el significado más cercano a lo que medio…)! ¡Espero que me hayas hecho entender!
Y porque escribí un poema que incluí en un pps dedicado a este sentimiento especial, "EL ANHELO", ¡lo adjunto a continuación!

Dorul

Susura din liră vântul
Prin frunziş, cu dulce vers,
Către cer îşi ducea cântul,
Înspre zări, spre Univers.

Ciripind vioi prin ramuri,
Păsări răspundeau în cor
Şi prin aer, valuri, valuri,
Aripi fluturau în zbor.

Tremurau în iarba verde
Sunetele fermecate,
Amintind de vechi legende
Cu iubiri demult uitate.

Şi-n văpaia de apus,
Din orizontul necuprins
S-a-ntors vântul, mi-a adus
Dorul ce-l găsise-nchis.

Iar în lumina înserării,
Cu dorul de vânt purtat,
Din ferestrele uitării,
Un chip mi s-a arătat!

Și din umbră, tulburată,
Îl priveam cum tremurând
Către mine se îndreaptă,
Pe o margine de gând!

Oh, mi-a răscolit în minte
Amintiri cu vechi parfum,
Ce le-am zăvorât cuminte,
Departe de noul drum.

Am lăsat ce-a fost odată
În urmă, printre tăceri,
Voiam sufletul să poată
Primi iar blânde primăveri.

Dar veni năstruşnic vânt,
Liniştea mi-a alungat,
Mi-a adus cu al lui cânt,
Dorul, în trecut lăsat!

Şi-am rămas în faptul serii,
Suspinând într-un apus,
Prinsă-n mrejele puterii
Dorului de vânt adus!


Teodora Buiţă    5/13/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian