Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Locuri spirituale si orase din Romania ( XXW III ) Manastirea Gura Motrului si orasul Calarasi

( prezentarea locurilor spirituale si a oraselor se face in ordine alfabetica )

Manastirea Gura Motrului

Situata in arealul comunei Butoiesti din judetul Mehedinti, la 62 km Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin, m@n`stirea Gura Motrului ad`poste]te [n prezent 12 c`lug`ri, care duc o via\` de ob]te, sub st`re\ia ieromonahului Simeon Lungu. Conform tradi\iei orale, pe acest loc, Sf@ntul Nicodim de la m@n`stirea Tismana a [ntemeiat un schit [n a doua jum`tate a secolului 14. Pe vatra fostului schit, marele logof`t Harvat a construit o biseric` de zid, [n anii 1512-1521, care a durat circa 130 de ani. Biserica a fost demolat` de Preda Br@ncoveanu, vel vornic [n timpul domniei lui Matei Basarab, pe locul ei fiind construit` o alt` biseric`, prin str`dania aceluia]i Preda Br@ncoveanu, terminat` [n 1653. Aceast` biseric`, existent` ]i [n prezent, cu hramul “Cuvioasa Parascheva”, are forma tradi\ional` de cruce, cu altar, naos ]i pronaos, cu elemente ale stilului moldovenesc, p`str@nd la interior picturi murale executate [n anii 1704-1705. {n anii 1841-1852, Eufrosin Poteca, egumen al acestei m@n`stiri [n perioada 1832-1858, a condus lucr`rile de restaurare ale bisericii ]i a ini\iat refacerea picturilor murale interioare. Complexul monahal a mai fost supus unor ample lucr`ri de restaurare ale bisericii, chiliilor, zidurilor de incint` ].a. [n anii 1956-1957 ]i 1983-1987. M@n`stirea Gura Motrului posed` un interesant muzeu, cu colec\ii de icoane pe lemn, c`r\i vechi biserice]ti, obiecte de cult cu valoare artistic` ]i istoric` ].a., multe dintre acestea fiind donate de domnul Constantin Br@ncoveanu. {n interiorul bisericii se afl` morm@ntul c`rturarului iluminist Eufrosin Poteca. Biserica “Cuvioasa Parascheva” a m@n`stirii Gura Motrului este declarat` monument de arhitectu`.

CALARASI

Municipiul C`l`ra]i, re]edin\a jude\ului cu acela]i nume, se afl` situat [n SE Rom@niei, [n SE C@mpiei Rom@ne, pe o teras` de pe st@nga bra\ului Borcea al Dun`rii, la 25 m altitudine. La 1 iulie 2005, la C`l`ra]i tr`iau 73 881 locuitori (din care 35 688 de sex masculin ]i 38 193 de sex masculin), r`sp@ndi\i pe 114,3 kmp, ceea ce rezult` o densitate de 646 locuitori pe kmp. Municipiul C`l`ra]i este un important port fluvial al \`rii, un nod rutier ]i loc de trecere cu bacul peste Dun`re [n jude\ul Constan\a. Sta\ie final` de cale ferat`, inaugurat` la 17 noiembrie 1886. {n C`l`ra]i exist` un combinat siderurgic, un combinat de celuloz` ]i h@rtie, care valorific` paiele de gr@u din C@mpia B`r`ganului, precum ]i [ntreprinderi de construc\ii metalice, de repara\ii de utilaje ]i ma]ini agricole, de mobil`, confec\ii, prefabricate din beton ]i de produse alimentare (preparate din carne ]i lapte, zah`r, panifica\ie ].a.). La C`l`ra]i func\ioneaz` Muzeul Dun`rii de Jos (fundat [n 1951), cu sec\ii de arheologie (exponate apar\in@nd culturii neolitice Gumelni\a, mileniul 4-3 [.Hr.), istorie ]i art` plastic`, care posed` peste 60 000 de piese [n total, precum ]i muzeul memorial “Gheorghe M. Vasilescu”, biblioteca jude\ean` “Alexandru Odobescu”, cu peste 170 000 de volume ]i un parc public cu o suprafa\` de 17,6 ha.
Istoric. S`p`turile arheologice, efectuate [n perimetrul ora]ului, au scos la iveal` urme de cultur` material` din Neolitic (mileniul 4-3 [.Hr.) ]i din Epoca metalelor (cultura Coslogeni, secolele 14-13 [.Hr.), precum ]i vase ]i monede grece]ti din mileniul 1 [.Hr. ]i vestigii romane dat@nd din primele secole ale mileniului [nt@i dup` Hristos. Localitatea apare men\ionat` documentar, prima oar`, [n secolul 16, cu numele Lichire]ti, [n leg`tur` cu existen\a aici a unei schele ]i a unei mici garnizoane de grani\` (c`pit`nie). Denumirea actual` dateaz` din secolul 18, ea deriv@nd de la un deta]ament de c`l`ra]i ]tafetari pe care i-a stabilit [n aceast` zon` domnul Constantin Br@ncoveanu. {n 1832, C`l`ra]i a fost declarat ora] ]i, totodat`, re]edin\a jude\ului Ialomi\a. {n 1851 ora]ul a fost reconstruit pe baza unui plan geometric. {ntre 24 septembrie 1852 ]i 1881, ora]ul a purtat numele }tirbeiu. {n a doua jum`tate a secolului 19, ora]ul a fost legat de Bucure]ti printr-o ]osea modernizat` ]i printr-o cale ferat`, devenind un principal port cerealier pe Dun`re. La 17 februarie 1968, ora]ul C`l`ra]i a fost declarat municipiu [n cadrul jude\ului Ialomi\a, iar la 23 ianuarie 1981 s-a stabilit la C`l`ra]i re]edin\a jude\ului nou [nfiin\at C`l`ra]i.
Monumente: biserica “Volna” (1856), cl`direa fostei caz`rmi a pompierilor (1897), ast`zi sediul Arhivei Na\ionale, catedrala ortodox` “Sf@ntul Nicolae” (1838), Palatul Prefecturii (1895-1897), [n stil neoclasic, Monumentul eroilor primului r`zboi mondial, realizat [n 1925 de Teodor Burc`.

Dan Ghinea / Toronto    5/6/2006


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian